PRIVACYVERKLARING VOORRAEDT B.V.

Voorraedt B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij respecteren je privacy en je mag erop vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met je persoonsgegevens omgaan. Deze Privacyverklaring geldt voor de verwerkingen waarvoor Voorraedt B.V. verwerkingsverantwoordelijke is. Meer informatie over het gebruik van je gegevens binnen Smart Event Manager vind je op de website van de organisatie die verantwoordelijk is voor het evenement.

Wanneer je onze website bezoekt worden er cookies geplaats in de browser. Voor een goede werking maakt de website van Voorraedt gebruik van functionele cookies. Daarnaast werken wij voor het genereren van webstatistieken met analytische cookies.  

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een offerte dan kunnen we de volgende gegevens vastleggen: voorletters, voornaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, naam en adres van de organisatie en je functie. Bij het aangaan van een overeenkomst leggen we de gegevens vast die nodig zijn voor het afsluiten en uitvoeren daarvan.

Ben je klant bij ons dan kun je onze nieuwsbrief ontvangen. Ben je geen klant dan ontvang je nieuwsbrief alleen wanneer we daarvoor jouw toestemming hebben ontvangen. De nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om je uit te schrijven. Je kunt je ook uitschrijven door ons een e-mail te sturen. Ga hiervoor naar de Contactpagina.

Je gegevens gebruiken wij voor onder meer de volgende doeleinden:

 • om je te informeren over onze dienstverlening, cursussen en evenementen
 • om offertes uit te brengen en een contract met je aan te gaan
 • om uitvoering te geven aan lopende overeenkomsten
 • om ondersteuning te kunnen bieden
 • om te kunnen factureren
 • voor het beheren van relaties
 • om onze website te beveiligen en te optimaliseren

Voorraedt B.V. verwerkt je persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van de overeenkomst
 • behartiging gerechtvaardigd belang Voorraedt
 • toestemming van de betrokkene

Wij delen je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming met anderen, tenzij een wettelijke regeling ons daartoe verplicht. Ook kunnen we je gegevens aan één van onze leveranciers verstrekken. In dat geval wordt altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Onder geen beding verkopen wij je persoonsgegevens aan derden. 

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de hier genoemde doeleinden.

Je kunt inzage vragen in je persoonsgegevens. Ook kun je gebruik maken van de andere rechten die je hebt onder de AVG. Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kun je schriftelijk bij ons indienen. Een medewerker van Voorraedt kan eerst contact met je opnemen om je identiteit te controleren.

Heb je vragen of opmerkingen over de wijze waarop we je persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op. Kom je er niet uit met ons, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens kan je vinden op de Contactpagina.     

Voorraedt kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.